Valikko Sulje

Tiedonhankinta

Tiedonhankinta ja analyysit päätöksenteon tukena

Onnistunut liiketoiminta edellyttää oikeaa tietoa olosuhteista, johon suunnittelun ja päätöksenteon kohde liittyy. Suunnittelu voi olla laadultaan strategista, yrityksen tulevaisuuden suuriin linjoihin liittyvää, tai koskea operatiivista kaupallista toimintaa. Kuitenkin suunnitelmat voivat toteutua vain, jos ne perustuvat hankitun tiedon merkityksen ymmärtämiseen.

Tiedon tulva kasvaa jatkuvasti

Tietoa on nykypäivänä saatavissa internetistä lähes pohjattomasti. Siksi yrityksiä kiinnostavien tietojen esille seulominen on yhä haastavampaa. Menneillä vuosikymmenillä yleisen ns. hiljaisen, hyvin salassa pidetyn ja vaikeapääsyisen tiedon määrä on vähentynyt ratkaisevasti. Lähes kaikki tieto on avointa ja saavutettavissa, jos vain menetelmät sen keräämiseksi hallitaan. 

Keinoälyn hyödyntäminen

Keinoälystä (AI) odotetaan suurta parannusta tiedonhankintaan ja tietojen analysointiin. Keinoäly ei ole kuitenkaan viisasten kivi tai quinta essentia, joka ratkaisisi kaikki tiedon hankintaan ja analysointiin liittyvät ongelmat. Automaattiset menetelmät ja algoritmit ovat tehokkaimmillaan silloin, kun halutut tiedot varmuudella sisältyvät tunnettuun tietomassaan – esimerkiksi, kun hankitaan tunnetuista tietokannoista talous- ja toimintatietoja kilpailija- tai kumppaniyrityksistä yritysjärjestelyjä tai kaupallista toimintaa varten. Jalostettua tietoa voi jopa ostaa kansainvälisistä tietopankeista valmiina. Täydentämällä tätä riittävällä henkilöresurssien käytöllä saavutetaan silloin riittävän varmat tiedot päätöksenteon perustaksi.

software
analysis

Tiedon yhdistely ja analysointi

Kun tiedonhankinnan tavoitteena on liiketoimintaympäristön muutosten tai uusien mullistavien teknologioiden strateginen ennakointi, ei edellä kuvatulla mekanisoidulla tiedonhankinnalla yleensä saavuteta yrityksen kannalta riittävän koherentteja tuloksia. Yleiskäsityksen saamiseksi vaihtoehtoisista tulevaisuuksista ne voivat silti olla hyödyllisiä. 

Jos halutaan saada ennakolta tietoa esimerkiksi siitä, miten asiakkaiden toimintaympäristön muutokset vaikuttavat tulevaisuudessa omiin liiketoimintamahdollisuuksiin ja mihin toimenpiteisiin tulisi ryhtyä, joudutaan massiivista tiedonkeruuta täydentämään. Tämä tapahtuu yhdistelemällä älykkäästi eritasoisia saatavilla olevia tietoja ja ns. heikkoja signaaleja kohteeseen liittyvällä substanssiosaamisella sekä analysoimalla tietoa kokemusperäisesti ja intuitiivisesti.

Ennuste syntyy saatavilla olevan tiedon pohjalta 

Tällaisella ennakoivalla analyysillä on erityinen merkitys uusien kilpailuetujen rakentamisessa yritykselle, vaikka tulevaisuutta ei voikaan varmuudella koskaan ennustaa. Liike-elämään kuuluu silti laskelmoitujen riskien ottaminen, jolloin onnistuttaessa voidaan saavuttaa suuria voittoja ja menestystä.

Tieto on valtaa – mutta sen kerääminen ja analysointi vie aikaa ja henkilöstön voimavaroja. Teemme räätälöityjä tiedonhakuja tai tietolähteiden jatkuvaa seurantaa yrityksesi tarpeiden mukaisesti. Analysoimme myös kerättyä tietoa ja laadimme ennusteita sopimuksen mukaisesti.